Statut

Sindikat delavcev migrantov Slovenije je na redni seji skupščine, dne 10.12.2022 sprejel naslednji spremenjeni

 

STATUT

 

 SINDIKATA DELAVCEV MIGRANTOV SLOVENIJE

 

 1. TEMELJNE DOLOČBE
 2. člen

Sindikat delavcev migrantov Slovenije (v nadaljevanju: SDMS ali sindikat) je samostojna, neodvisna, nestrankarska organizacija, v katero se delavci prostovoljno včlanjujejo, da bi na organiziran način varovali ekonomski in socialni položaj rezidentov v Republiki Sloveniji s prihodki iz tujine.

Naziv sindikata je »SINDIKAT DELAVCEV MIGRANTOV SLOVENIJE«, skrajšano ime sindikata je SDMS.

Sedež sindikata: Ulica Kraljeviča Marka 19, 2000 Maribor

 

 1. člen

SDMS je pravna oseba zasebnega prava. Ima svoj transakcijski račun in deluje na območju Republike Slovenije. Sindikat deluje samostojno in neodvisno na podlagi lastnega programa in statuta. Žig sindikata je okrogle oblike, premera 4 cm, na sredini z zaščitnim znakom SDMS.

 

 1. NAMEN, CILJI IN NALOGE
 2. člen

Glavni cilji SDMS so:

 • popolna ukinitev dodatne obdavčitve dohodkov prejetih iz tujine
 • Povezovanje, pravna in ostala pomoč članom, pri aktivnostih proti odločbam, izdanih s strani državnih organov, ki so povezani z dohodki, prejetimi iz tujine ter ostalimi dolžnostmi in pravicami davčnih rezidentov – fizičnih oseb
 • varovanje ekonomskih in socialnih interesov članov SDMS pred dodatno obdavčitvijo
 • organizirano izražanje in usklajevanje interesov, sprejemati skupen program delovanja in izvajati aktivnosti za njegovo uresničevanje;
 • vplivati na oblikovanje zakonodaje in predpisov, ki zadevajo ekonomske, socialne in druge interese članov;
 • razvijati vzajemnost in solidarnost med člani;
 • skrbeti za obveščanje in informiranje članov glede njihovih pravic v domovini in tujini;
 • uresničevati druge skupne interese.

III. ČLANSTVO

 1. člen

 

Članstvo v sindikatu je prostovoljno. V sindikat se včlanjujejo:

 • rezidenti Republike Slovenije, ki prejemajo dohodek iz naslova zaposlitve v tujini in njihovi ožji družinski člani
 • rezidenti Republike Slovenije, ki so v času včlanitve brez zaposlitve v tujini, vendar od zadnje zaposlitve v tujini ni minilo več kot pet (5) let in njihovi družinski člani
 • bivši rezidenti Republike Slovenije, ki so se zaradi dohodka iz tujine odselili iz Slovenije in njihovi družinski člani
 • upokojeni delavci rezidenti ali bivši rezidenti Republike Slovenije, ki prejemajo pokojnino iz tujine in njihovi družinski člani.

V sindikata se lahko včlanijo tudi ljudje, ki ne ustrezajo pogojem v prvem delu tega člena, vendar podpirajo delovanje sindikata pri uresničevanju njegovih ciljev in interesov in hkrati zagotovo v roku enega leta ne bodo potrebovali odvetniških storitev, ki jih nudi sindikat. To so tako imenovani podporni člani.

Podporni člani so lahko:

 • rezidenti Republike Slovenije, ki niso več zaposleni v tujini in je od zadnje zaposlitev v tujini minilo več kot pet (5) let in njihovi družinski člani;
 • rezidenti Republike Slovenije, ki niso nikoli bili zaposleni v tujini, vendar je zaposlitev v tujini v prihodnosti v njihovem interesu in njihovi družinski člani;
 • podporni član nima pravice voliti ali biti izvoljen v organe SDMS, razen v izjemnih primerih, ko izvršni odbor sam ali na podlagi predloga regionalnega zastopnika odloči, da podporni član z njegovimi aktivnostmi v sindikatu pomembno doprinese k uresničevanju ciljev in nalog sindikata.
 1. člen

Sindikat se lahko za uresničevanje specifičnih interesov svojega članstva povezuje s sorodnimi interesnimi organizacijami sindikatov v slovenskem in mednarodnem sindikalnem gibanju, če za to obstajajo skupni interesi, pogoji in pripravljenost.

 

 1. člen

Član lahko postane vsak ki izpolnjuje pogoje navedene v prvem delu 4. člena tega Statuta, ter sprejema in spoštuje program in Statut sindikata.

Članstvo v sindikatu zadržijo člani, ki so se upokojili, začasno izgubili delo ter člani, v času porodniškega dopusta, dopusta za nego in varstvo otroka in starševskega dopusta.

Podporni član lahko postane vsak, ki izpolnjuje pogoje navedene v drugem delu 4. člena tega Statuta, plača minimalno članarino, določeno v 24. členu tega Statuta ter sprejema in spoštuje program in Statut sindikata.

 

 1. člen

Pravice člana so:

 • pravna pomoč in zaščita v sporih glede odločb izdanih s strani Finančne uprave Republike Slovenije glede njihovih prihodkov iz tujine, v skladu s Pravilnikom sindikata o nudenju pravne pomoči
 • da svobodno izraža svoje interese in jih usklajuje z interesi drugih članov
 • da sodeluje pri oblikovanju, sprejemanju in uresničevanju programa sindikata da sam aktivno sodeluje v akcijah sindikata na državni ravni
 • da je izvoljen v organe sindikata na vseh ravneh njegove organiziranosti
 • dati pobudo za ugotavljanje odgovornosti članov organov in funkcionarjev sindikata.

 

 1. člen

Ugodnosti člana so:

 • dostop do spletnih strani sindikata in aktualnih informacij
 • koriščenje pravne pomoči po Pravilniku o pravni pomoči
 • druge ugodnosti, ki jih organizira sindikat

 

 1. člen

Dolžnosti člana so:

 • da redno plačuje sindikalno članarino
 • da sodeluje v aktivnostih sindikata na ravni države
 • da deluje v skladu z določili tega Statuta in drugih aktov sindikata
 • da zastopa in uveljavlja interese članov sindikata in drugih delavcev v organih, v katere je bil na predlog sindikata izvoljen
 • da redno spremlja obvestila, spremembe, novosti na spletni strani sindikata in pravočasno, aktivno (v okviru rokov) obvešča sindikalnega predstavnika o  morebitnih aktivnostih v zvezi z njegovimi zadevami,
 • da varuje in ohranja ugled sindikata v vseh oblikah.

 

10.člen

Član uveljavlja pravice in ugodnosti v skladu s finančnimi možnostmi sindikata ter izpolnjuje dolžnosti v sindikatu zavoda in v drugih stalnih oblikah sindikalne organiziranosti.

Uresničevanje posameznih pravic, ugodnosti in izpolnjevanje dolžnosti se podrobneje določi v statutarno-izvedbenih aktih.

 

 1. člen

Članu preneha članstvo v sindikatu:

 • z izstopom na podlagi pisne izjave
 • s črtanjem, če zaradi neupravičenih razlogov ne plača članarine v roku enega meseca po preteku
 • ob smrti
 • z izključitvijo, če je: grobo kršil statut, deloval v nasprotju s temeljnimi programskimi usmeritvami sindikata ali ravnal v škodo sindikalnega premoženja

Sklep o črtanju in izključitvi sprejme izvršni odbor na podlagi disciplinskega pravilnika SDMS.

Na sklep o črtanju ali izključitvi lahko član v roku 8 delovnih dni vloži pismeno pritožbo na izvršni odbor sindikata. Sklep izvršnega odbora sindikata o pritožbi je dokončen.

Izključeni član lahko zaprosi za ponovno včlanitev v sindikat po preteku enega leta od sprejema dokončnega sklepa o izključitvi. O ponovnem članstvu odloča izvršni odbor sindikata.

 

 1. ORGANIZIRANOST, DELOVANJE IN ORGANI SDMS

 

 1. člen

(Organi sindikata)

Organi SDMS so:

 • Skupščina
 • Izvršni odbor
 • Predsednik
 • Podpredsednik
 • Nadzorni odbor
 • Glavni tajnik
 • Regionalni predstavnik
 • Občinski delegati
 • Sindikalni zaupniki

 

 1. člen

(Skupščina)

Skupščina je najvišji organ SDMS in se sestaja enkrat na vsake štiri leta, če je potreba, pa tudi pogosteje.

Skupščino sestavljajo člani SDMS in sicer: predsednik, podpredsednik, regionalni predstavniki ter delegati iz vsake posamezne regije in člani nadzornega odbora. Število delegatov je odvisno od števila članov posamezne regije. Na vsakih 500 članov pripada 1 delegat pri čemer predstavlja regionalni predstavnik prvega delegata.

Izredno skupščino SDMS se lahko skliče na pobudo najmanj 20% vseh članov SDMS ali izvršnega odbora. O sklicu skupščine se obvesti vse delegate SDMS preko e-pošte, na domač naslov ali preko telefonskega obvestila, člane pa z obvestilom na uradni spletni strani SDMS. Datum skupščine se objavi tudi na spletni strani sindikata.

Sklepi se sprejemajo s tajnim ali javnim glasovanjem. Izjemoma se lahko glasuje tudi preko elektronskih komunikacij. Ta način pred izvedbo skupščine odobri izvršni odbor na predlog člana skupščine, ki se je iz upravičenih razlogov ne more udeležiti.

Glasuje se lahko tudi s pooblastilom regionalnemu predstavniku, ki ga odda delegat, ki se skupščine iz upravičenih razlogov ne more udeležiti.

Skupščina SDMS je sklepčna, če je na njej prisotnih vsaj polovica članov skupščine. V kvorum se vštevajo tudi pooblastila delegatov ter predhodno odobreni glasovi preko elektronskih komunikacij.

Če skupščina ni sklepčna, se skliče ponovno v roku 30 dni.

O delu skupščine SDMS se vodi zapisnik.

Vodi jo predsednik SDMS, v njegovi odsotnosti pa prvo izvoljeni podpredsednik.

Skupščina SDMS izvoli zapisnikarja in dva overitelja zapisnika.

Skupščina SDMS ima naslednje pristojnosti:

 • sprejema Statut SDMS in njegove spremembe,
 • sprejema programske usmeritve SDMS,
 • sprejema poročilo o delu SDMS,
 • sprejema pravilnike in druge akte,
 • voli disciplinsko komisijo,
 • voli izvršni odbor SDMS,
 • voli nadzorni odbor SDMS,

 

 1. člen

(Izvršni odbor)

Izvršni odbor je izvršilni organ SDMS. Sestavljajo ga predsednik SDMS, podpredsednik/i SDMS in regionalni predstavniki. Delo izvršnega odbora vodi predsednik SDMS, v njegovi odsotnosti pa prvo izvoljeni podpredsednik SDMS v skladu s 16. členom tega Statuta.

Izvršni odbor ima naslednje naloge:

 • odloča o upravičenosti brezplačnega pravnega zastopanja člana iz 7. člena statuta
 • odloča o razporejanju finančnih sredstev
 • uresničuje glavne cilje SDMS iz tega Statuta, programske usmeritve SDMS in izvaja program dela SDMS,
 • organizira finančno poslovanje SDMS in enkrat letno poroča o njem,
 • odloča o sodelovanju SDMS z drugimi sindikati,
 • po potrebi predlaga začetek postopka pred ustreznim sodiščem Republike Slovenije,
 • ustanavlja oblike delovanja SDMS v skladu z odločitvami skupščine SDMS,
 • skrbi za usklajenost sindikalnega delovanja s Statutom SDMS in razlaga Statut SDMS
 • skrbi za obveščanje članstva in javnosti,
 • odloča o prenehanju članstva članu, ki je kršil pravila sindikata,
 • odloča o višini članarine,
 • poroča o svojem delu.

Izvršni odbor je sklepčen ob prisotnosti vsaj 50 % njegovih članov. Sklep je sprejet, če zanj glasuje več kot polovica prisotnih.

 

 1. člen

(Predsednik)

Predsednik sindikata je voljen funkcionar sindikata, ki je odgovoren za delovanje izvršnega odbora in za uresničevanje sprejetih usmeritev, stališč in sklepov skupščine SDMS.

Predsednik zastopa oz. predstavlja SDMS v javnosti ter pred državnimi organi. V njegovi odsotnosti to funkcijo opravlja podpredsednik SDMS v skladu s 16. členom tega Statuta. Funkcija predsednika je lahko tudi profesionalna.

V izjemnem primeru lahko predsednik SDMS svoja pooblastila prenese na člane izvršnega odbora.

 

 1. člen

(Podpredsednik)

Sindikat delavcev migrantov ima do dva podpredsednika. Oba podpredsednika imata enaka pooblastila, predsednika v njegovi odsotnosti pa nadomešča prvo izvoljeni podpredsednik.

Podpredsednika imata pri zastopanju in predstavljanju SDMS v javnosti in pred državnimi organi enaka pooblastila kot predsednik, tudi, če je predsednik SDMS prisoten.

 

 1. člen

(Nadzorni odbor)

Članstvo v nadzornem odboru ni združljivo s članstvom v drugih organih sindikata, razen s funkcijo sindikalnega zaupnika.

Nadzorni odbor SDMS ima predsednika ter najmanj dva člana. Na konstitutivni seji nadzorni odbor izvoli predsednika in imenuje tajnika ter sprejme poslovnik o svojem delu.

Naloge nadzornega odbora

 • nadzoruje finančno-materialno poslovanje sindikata in njegovih organov na vseh ravneh organiziranosti,
 • nadzoruje uresničevanje dogovorjenega programa,
 • o svojih ugotovitvah poroča skupščini,
 • o svojih ugotovitvah poroča izvršnemu odboru najmanj enkrat na leto pri obravnavi finančnega poročila za preteklo koledarsko leto,
 • ob ugotovitvi nepravilnosti zahteva sklic izvršnega odbora,
 • predlaga izvršnemu odboru sklic skupščine.

 

 1. člen

(Glavni tajnik)

Glavni tajnik:

 • organizira, vodi in skrbi za pripravo gradiva izvršnega odbora,
 • organizira in vodi delo za potrebe izvršnega odbora,

na sejah izvršnega odbora poroča o delovanju in aktivnostih ter realizaciji sklepov,

 • skrbi za uresničevanje na glavnem in izvršilnem odboru sprejetih sklepov, zahtev, stališč in nalog,
 • seznanja regionalne predstavnike z delom sindikata na vseh ravneh organiziranosti,
 • skrbi za neposredno morebitno sodelovanje z drugimi sindikati v Republiki Sloveniji in drugih državah,

Glavni tajnik imenuje in razrešuje pomočnika glavnega tajnika. Pred imenovanjem oziroma razrešitvijo pomočnika glavnega tajnika mora glavni tajnik pridobiti soglasje izvršnega odbora.

Obseg pooblastil pomočnika glavnega tajnika določi glavni tajnik v soglasju z izvršnim odborom. V primeru daljše odsotnosti nadomeščata glavnega tajnika predsednik izvršnega odbora in pomočnik glavnega tajnika v okviru danih pooblastil in tega statuta. Funkcija glavnega tajnika ni združljiva s funkcijami v izvršnem odboru.

 

 1. člen

(Regionalni predstavniki)

Regionalni predstavniki so predstavniki članov posamezne statistične regije, oziroma za vse regije, kjer bo za to pobuda ali potreba.

Regionalne predstavnike predlaga predsednik ali najmanj 100 članov iz te regije. V primeru več kandidatov se za regijo izvedejo volitve Regionalnega predstavnika. Volilno pravico pri tem imajo člani iz dotične regije.

Posamezni regionalni predstavnik lahko začasno vodi tudi regijo ali več regij, kjer nima stalnega ali začasnega bivališča, dokler se v dotični regiji ne najde ustrezna oseba za vodenje regije.

Začasni regionalni predstavnik v tem primeru ne predstavlja prvega delegata te regije.

Naloge regionalnega predstavnika so, da:

 • sodeluje na skupščinah in izvršnem odboru
 • predstavlja sindikat v regiji za katero je bil izvoljen
 • vzpostavlja, vzdržuje in razvija stalne stike med člani in sindikatom
 • izmenjuje informacije in opravlja pogovore z predsednikom sindikata
 • seznanja člane, občinske delegate ter sindikalne zaupnike z aktivnostmi in ostalimi dejavnostmi sindikata
 • usmerja in svetuje članom pri uveljavljanju njihovih pravic
 • obvešča organe SDMS o pobudah, predlogih in zahtevah članov
 • obvešča organe SDMS o kršitvah pravic članom SDMS
 • opravlja naloge, ki jih daje predsednik SDMS
 • opravlja druge naloge v skladu z določili tega statuta in drugimi akti SDMS
 • po pooblastilu občinskega delegata opravlja vsa dejanja na skupščini v njegovem imenu, vključno z volilno pravico
 • po potrebi sklicuje sestanke z občinskimi delegati z njegove regije

 

 1. člen

(občinski delegati)

Regionalni predstavnik izbere iz svoje regije občinske delegate, pri čemer regionalni predstavnik predstavlja prvega delegata regije. Vsaki regiji pripada 1 delegat na 500 članov oziroma najmanj en na regijo.

Delegati sodelujejo na skupščini in imajo volilno pravico, če jih je več, ima volilno pravico prvi delegat, ob njegovi odsotnosti pa eden izmed ostalih.

Naloge občinskega delegata:

 • Predstavlja sindikat v kraju oz. občini za katero je bil imenovan
 • Glede na smiselnost in potrebe imenuje sindikalne zaupnike
 • Vzpostavlja, vzdržuje in razvija stalne stike med člani in sindikatom
 • Seznanja člane z dejavnostmi sindikata
 • Obvešča regionalnega predstavnika o pobudah, predlogih in zahtevah članov
 • Obvešča regionalnega predstavnika o kršitvah pravic članom SDMS
 • Opravlja naloge, ki jih daje regionalni predstavnik
 • Sodeluje na sestankih regionalnega predstavnika
 • Sodeluje na skupščinah

 

Občinski delegat ima pomočnika, ki ga izbere sam. V primeru, da je občinskih delegatov, glede na število članov, v občini ali na določenem območju več, ima volilno pravico v skupščini prvi občinski delegat, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik oziroma regionalni predstavnik z njegovim pooblastilom.

Pooblastilo je univerzalno in vedno vključuje vsa opravilna dejanja, ki bi jih lahko opravil delegat sam.

 

21.člen

(sindikalni zaupniki)

Sindikalni zaupniki niso obvezen organ sindikata. Izberejo se v primeru večje razdrobljenosti občine ali naselij, ki jih pokriva Občina in jih imenuje ali predlaga občinski delegat. Sindikalni zaupniki so zastopniki članov na nivoju zaselka, naselja, vasi.

Naloge sindikalnega zaupnika so:

 • Predstavlja sindikat v naselju, zaselku ali vasi za katero je bil imenovan
 • Vzpostavlja, vzdržuje in razvija stalne stike med člani in sindikatom
 • Seznanja člane z dejavnostmi sindikata
 • Obvešča občinskega delegata o pobudah, predlogih in zahtevah članov
 • Obvešča občinskega delegata o kršitvah pravic članom SDMS
 • Opravlja naloge, ki jih daje občinski delegat

 

 1. člen

(Volitve)

Volitve organov SDMS so praviloma tajne. Potekajo na skupščinah sindikata. Skupščina lahko z večino glasov navzočih članov odloči, da so volitve organov javne.

Volilno pravico imajo predsednik, podpredsednik, regionalni predstavniki, delegati in člani nadzornega odbora.

Volitve se lahko izjemoma opravijo preko elektronskih komunikacij, ki jih predhodno odobri izvršni odbor na predlog delegata, ki se skupščine iz upravičeni razlogov ne more udeležiti.

Izvedbe tajnega glasovanja preko elektronskih naprav ni mogoče izvesti. V tem primeru se glasovi, oddani po elektronskih komunikacijah ne upoštevajo, saj ni mogoče zagotoviti tajnosti.

Pravila in razlogi o izvedbi glasovanja preko elektronskih komunikacij so določeni v Pravilniku o glasovanju preko elektronskih komunikacij.

Izvoljeni so kandidati, ki so prejeli večino glasov navzočih članov.

Ob ustanovitvi sindikata se funkcije v sindikatu razdelijo v skladu s predlogi. V kolikor se predlagan kandidat strinja s prevzemom funkcije za katero je bil predlagan, mu je le-ta dodeljena za obdobje enega mandata.

Po izteku mandata ali če se funkcija prekine iz drugih razlogov, se skliče skupščina sindikata, kjer se izpeljejo volitve za novega kandidata. Novi kandidat je izvoljen na funkcijo z mandatom, ki traja do zaključka mandata prejšnjega funkcionarja.

Volilno pravico imajo predsednik, podpredsednik, regionalni predstavniki (t.j. izvršni odbor), nadzorni odbor in delegati iz posameznih regij.

 

 1. člen

Mandat predsednika, podpredsednika, izvršnega odbora in nadzornega odbora SDMS traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

Kandidatura kandidata ali kandidatov za predsednika SDMS mora vsebovati tudi predlog programske usmeritve za mandatno obdobje za katerega se kandidira.

Na mesto predsednika SDMS ima pravico kandidirati vsaki član, ki izpolnjuje pogoje iz 3. poglavja tega statuta in v sindikatu zgledno in aktivno deluje najmanj 3 leta ter v tem času ni bil disciplinsko obravnavan. Podporni člani nimajo pravice kandidirati na mesto predsednika SDMS.

 

 1. FINANCIRANJE IN FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE

 

24.a člen

Sindikat financira svojo dejavnost po načelu samofinanciranja s članarino, prispevki in drugimi prihodki. Tako zbrana sredstva niso družbena sredstva.

Sindikat vodi finančno-materialno poslovanje skladno z zakoni in slovenskimi računovodskimi standardi. V skladu s temi predpisi izvršilni odbor določi dejavnosti, ki so pridobitne in se financirajo iz drugih lastnih virov.

Članarina je določena v pravilniku o članarini.

Višina članarine podpornih članov je določena v pravilniku o članarini. Podporni član lahko pod pogoji določenimi v 4. členu tega Statuta postane pravnomočni član po preteku veljavnosti članarine podpornega člana.

Sredstva, zbrana s članarino, so skupna sredstva in niso vračljiva ter izterljiva.

Evidenco plačil članarine vodi regionalni predstavnik za dodeljeno regijo. O tem poroča na Skupščini, na poziv tudi predsedniku, izvršnemu odboru in nadzornemu odboru.

Zbrana sredstva se uporabljajo za delovanje in izvajanje programa sindikata. Izvršni odbor sindikata s posebnim sklepom določi namembnost porabe zbrane članarine. Organi sindikata morajo najmanj enkrat letno seznaniti člane s plačevanjem članarine in porabo sredstev.

 

24.b člen

Delovanje sindikata se lahko financira tudi iz pridobitnih dejavnosti, zato Sindikat delavcev migrantov registrira sledeče pridobitne dejavnosti:

Izvajalec storitve za opravljene storitve izdaja račun.

 

 1. OBVEŠČANJE

 

 1. člen

Organi sindikata so dolžni obveščati članstvo o svojem delovanju. Obvestila bodo dostopna na spletnih straneh SDMS. Organizacija svoje člane obvešča preko elektronske pošte, SMS sporočil, spletne strani, izdanih brošur in preko sredstev javnega obveščanja.

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

26.člen

(prehodna določba)

Organi sindikata morajo v 1 letu po uveljavitvi tega statuta uskladiti svojo notranjo organiziranost, način delovanja in postopek izvolitve oziroma ustanovitve s tem statutom.

Akti organov sindikata, ki so bili sprejeti do uveljavitve tega statuta, se morajo uskladiti s tem statutom najkasneje v roku 10 mesecev od dneva uveljavitve tega statuta.

V primeru, da organi sindikata ne bodo uskladili svojih aktov s tem statutom, le-ti prenehajo veljati naslednji dan po izteku roka iz prejšnjega stavka.

 

 

 

 1. člen

(končna določba)

Spremembe in dopolnitve statuta, sprejete na redni seji skupščine SDMS, dne 10.12.2022, stopijo v veljavo 01.01.2023.

Vpišite se v vaš uporabniški račun

Fill the forms bellow to register

Ponastavite svoje geslo

Prosimo vpišite vaše uporabniško ime ali e-mail naslov, da boste lahko ponastavili geslo.

Za uradne ure v pisarnah SDMS se je potrebno naročiti. 
Za naročila na termine v pisarno in za vsa ostala vprašanja ter NUJNE zadeve uporabite elektronski naslov: pisarna@sindikat-sdms.si